Mở thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success phải điều kiện gì?

Mở thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success nên điều kiện gì?

1 chi nhánh Agribank

Điều kiện phát hành thẻ:

  • Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ko kể cư trú tại Việt Nam sở hữu năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chịu bổn phận dân sự theo quy định của luật pháp.
  • Với trương mục tiền gửi tính sổ tại Agribank và ký kết hợp đồng dùng thẻ có Agribank.

Điều kiện đăng ký thấu chi: Các bạn với thu nhập ổn định và sử dụng dịch vụ trả lương, trợ cấp xã hội qua account tiền gửi tính sổ mở tại chi nhánh Agribank nơi đăng ký thấu chi.

Mang thể bạn quan hoài:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *