back to homepage

Tag "mức sống"

Nâng cao lương tối thiểu vùng, mức sống người cần lao mang tăng? 0

Nâng cao lương tối thiểu vùng, mức sống người cần lao mang tăng? Sau 3 phiên họp, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức nâng cao lương tối

Read More