back to homepage

Tag "phương thức nhờ thu kèm chứng từ"

Nhờ thu nhập khẩu 0

NHỜ THU NHẬP KHẨU Dịch vụ “Nhờ thu nhập khẩu” được sử dụng khi quý khách hàng nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài, thanh toán tiền hàng cho nhà

Read More